Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2022

Integration of migrant women in the EU: Policies and measures

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från en jämförande studie om situationen för migrantkvinnorna i 20 av EU:s medlemsstater.

En jämförande studie som sammanställer situationen för migrantkvinnor inom EU

Denna jämförande EMN-studie sammanställer situationen i 20 av EU:s medlemsstater under perioden 2016–2021. Den belyser likheter och skillnader inom EU, vilken politik och åtgärder som finns för att öka migrantkvinnors ställning inte bara på arbetsmarknaden utan överhuvudtaget i samhället. Ett antal åtgärder finns på plats för att motverka diskriminering, bristen på sociala nätverk och för att få till en barnomsorg som inte begränsar kvinnorna.

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

Nationell rapport

Den nationella rapporten belyser en politiskt prioriterad fråga, utrikesfödda kvinnors ställning i det svenska samhället. Rapporten som omfattar perioden 2016–2021 tar bland annat upp frågan varför utrikesfödda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad jämfört med både utrikesfödda män och inrikesfödda kvinnor. Ett problem är att en stor del av kvinnorna saknar de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. De kommer också från länder där kvinnor traditionellt inte yrkesarbetar utan tar ett större ansvar för familj och hushållsarbete. Ett annat problem är den diskriminering som finns vilket drabbar högutbildade utrikesfödda kvinnor. Studien belyser både de utmaningar som finns, så som socio-ekonomisk segregation, och vilka åtgärder som har gjorts för en ökad jämställdhet.