Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2022

Informs on Temporary Protection Directive

Dessa kortrapporter redovisar tillämpningen av massflyktsdirektivet samt arrangemang och rättigheter för de personer som har fått temporärt uppehållstillstånd enligt direktivet. Den första rapporten handlar om vilka som omfattas av direktivet, hur registreringen genomfördes samt informationsinsatserna på plats. Den andra jämför hur EMN:s medlems- och observatörsländer har agerat för att skaffa fram boende och den tredje handlar om vilka rättigheter till service som dessa migranter har i nämnda länder.

Attracting and retaining international researchers

De flesta av EU:s medlemsstater verkar för att attrahera internationella forskare och för att få dem att stanna i landet efter avslutad forskning. Hur det görs varierar dock, vilket denna kortrapport redogör för. Ett sätt att få forskare att stanna är att erbjuda ett tillfälligt tillstånd för att söka arbete eller starta eget företag. Pandemin gjorde också att mer flexibla processer togs fram för att till exempel få fler forskare inom vård och hälsa till landet.

Secondary movements of beneficiaries of international protection

Sekundära förflyttningar av tredjelandsmedborgare som redan har blivit beviljade tillstånd i en av EU:s medlemsstater men som av någon anledning söker tillstånd i en annan medlemsstat är fokus för den här kortrapporten. En utmaning när det gäller överföringen av dessa tredjelandsmedborgare är bristen på enhetlig rättslig grund liksom kommunikationen med landet i fråga. Kortrapporten bjuder också på statistik så som vilka nationaliteter det framförallt handlar om och antalet tredjelandsmedborgare som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat.

Mapping of mental health policies for third-country national migrants

Denna kortrapport kartlägger vilken policy som finns på plats för att säkerställa att lagligen bosatta migranter har tillgång till psykisk hälsovård. Kartläggningen visar på både likheter och skillnader inom EU. De flesta medlemsstater ger till exempel lagligen bosatta migranter samma rätt till hälsovård som andra boende i landet. Kortrapporten beskriver de olika utmaningarna liksom vilka åtgärder som finns på plats för att öka tillgången på psykisk vård.

Incentives and motives for voluntary departure

Denna kortrapport kartlägger vilka incitament som finns för att återvända självmant inom EU plus Norge och vilken inverkan de har på tredjelandsmedborgares beslut om att återvända frivilligt. Det handlar om incitament som erbjuds både före avresa i till exempel Sverige och vid ankomst i destinationslandet, en del är finansiella bidrag medan andra utgörs av olika stöd så som till vidareutbildning, praktik eller medicinsk vård. En slutsats är att stödet i sig inte avgör huruvida en tredjelandsmedborgare återvänder utan andra faktorer så som vilka förutsättningar som finns i hemlandet för att försörja sig, säkerheten och huruvida det finns familjemedlemmar som behöver en.

Bilateral Readmission Agreements

Denna kortrapport kartlägger vilka bilaterala återtagandeavtal som finns mellan EU:s medlemsstater plus Norge och tredjeländer. Den undersöker också hur avtalen fungerar och vilken effekt de har i arbetet med att återvända tredjelandsmedborgare som saknar rättslig status att vistas i landet. Andra frågor som tas upp är hur återtagandeavtalen följs upp och utvärderas.

Integration of migrant women in the EU: Policies and measures

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från en jämförande studie om situationen för migrantkvinnorna i 20 av EU:s medlemsstater.

En jämförande studie som sammanställer situationen för migrantkvinnor inom EU

Denna jämförande EMN-studie sammanställer situationen i 20 av EU:s medlemsstater under perioden 2016–2021. Den belyser likheter och skillnader inom EU, vilken politik och åtgärder som finns för att öka migrantkvinnors ställning inte bara på arbetsmarknaden utan överhuvudtaget i samhället. Ett antal åtgärder finns på plats för att motverka diskriminering, bristen på sociala nätverk och för att få till en barnomsorg som inte begränsar kvinnorna.

Nationell rapport

Den nationella rapporten belyser en politiskt prioriterad fråga, utrikesfödda kvinnors ställning i det svenska samhället. Rapporten som omfattar perioden 2016–2021 tar bland annat upp frågan varför utrikesfödda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad jämfört med både utrikesfödda män och inrikesfödda kvinnor. Ett problem är att en stor del av kvinnorna saknar de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. De kommer också från länder där kvinnor traditionellt inte yrkesarbetar utan tar ett större ansvar för familj och hushållsarbete. Ett annat problem är den diskriminering som finns vilket drabbar högutbildade utrikesfödda kvinnor. Studien belyser både de utmaningar som finns, så som socio-ekonomisk segregation, och vilka åtgärder som har gjorts för en ökad jämställdhet.