Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2020

Responses to long-term irregularly staying migrants

Nationell rapport

Syftet med rapporten är att belysa regelverk och praxis i Sverige, vilka åtgärder som finns på plats för att motverka irreguljär vistelse och vilka aktörer som samverkar på området. Rapporten visar också vilka rättigheter tredjelandsmedborgare har som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.

Responses to long-term irregularly staying migrants

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten, skillnader inom EU plus Norge för tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.

Syntesrapport

Denna jämförande studie baseras på nationella rapporter från 25 EU-medlemsstater plus Norge. Den belyser skillnader inom EU plus Norge för tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period. Syftet med studien är att belysa regelverk och praxis inom EU plus Norge, vilka åtgärder som finns på plats för att motverka irreguljär vistelse och vilka aktörer som samverkar på området.

Children in migration

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar viktiga resultat och slutsatser från syntesrapporten om barn i migrationsprocesser.

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-rapport beskriver hur EU-medlemsstaterna arbetar med att säkerställa skyddet av barn i migrationsprocesser och vilka åtgärder som vidtas i förhållande till bl.a. barns vårdnad, boende, övergång till vuxen ålder, återvändande och integration. Rapporten kartlägger därmed också genomförandet av EU-kommissionens rekommendationer i 2017 års meddelande om ”Att skydda migrerande barn”.

Attracting and protecting seasonal workers from third countries in the EU

Foto på rapporten Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU

Nationell rapport

Rapporten beskriver regelverket för hur säsongsarbetare tas emot i Sverige, framför allt genom EU:s säsongsanställningsdirektiv, men även genom nationella regler (bärplockare).

Attracting and protecting seasonal workers from third countries in the EU

Ungdom med resväska

EMN Inform och EMN Flash

Kortrapporterna sammanfattar resultat och slutsatser från syntesrapporten om säsongsarbetare i EU-länderna och Norge.

Syntesrapport

Denna jämförande EMN-studie är baserad på nationella rapporter från 26 EU-medlemsstater samt Storbritannien. Den fokuserar på hur säsongsarbetare tas emot enligt EU:s säsongsanställningsdirektiv och i förekommande fall enligt annan lagstiftning i länderna och visar likheter och skillnader länderna emellan. Studien visar bland annat vilken profil säsongsarbetare har, inom vilka branscher de tas emot, hur ansöknings-och tillståndsprocesserna ser ut och hur deras rättigheter och skyldigheter tillvaratas.