Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-studie om människohandel

Hur hanterar EU-länderna, Norge och Georgien frågan om människohandel? EMN-studien Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection går igenom regelverk och praxis på EU-nivå och nationell nivå.

Människohandel är ett brott mot grundläggande rättigheter och kan ta sig flera olika uttryck, till exempel för sexuella ändamål eller för tvångsarbete. Människohandel är förbjudet i flera internationella konventioner, EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Efterfrågan på sexuella tjänster och lågbetald arbetskraft gör att människohandlare har stora möjligheter att exploatera människor. Mer än hälften av alla registrerade offer för människohandel i EU-länderna är tredjelandsmedborgare.

Studien ger en överblick över nationella regelverk, rutiner, rätts- och policyutveckling, den offentliga debatten, upplysningskampanjer och internationellt samarbete i EU-länderna, Norge och Georgien. Den tittar även på utmaningar och goda exempel. Studieperioden är 2015 till 2020. Studien visar bland annat att flera länder utvecklat nationella rutiner (ofta kallad ”national referral mechanism, NRM) för att motverka människohandel. Många länder är också engagerade i samarbete inom EU och med tredjeländer för att bekämpa människohandel. Studien diskuterar också Covid-19 pandemins påverkan på myndigheters och andra aktörers möjligheter att identifiera offer för människohandel.

Förutom denna EU-komparativa syntesrapport finns nationella rapporter för de länder som genomfört studien. Den svenska nationella rapporten går igenom de viktigaste händelserna under perioden, till exempel bildandet av Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) 2018 som sedan dess har det nationella ansvaret att koordinera arbetet mot människohandel, de lagändringar som skedde samma år (människoexploatering) och hur manualen vid misstanke om människohandel är uppbyggd. Rapporten beskriver också till exempel de centrala aktörerna på området och vilka deras uppgifter är, liksom huvuddragen i den nationella debatten och de viktigaste publikationer som kommit under perioden.

Rapporterna finns att ladda ner på sidan för studier och rapporter 2021