Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Inform om asylsökande barn som kommer tillsammans med vårdnadshavare

En Inform är en kortrapport som omfattar ett avgränsat område. Denna EMN Inform, ”Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures”, har tagits fram på svenskt initiativ och kartlägger regelverk och praxis kring om och hur barn i familj får komma till tals i asylprocessen. Vilka goda exempel och utmaningar finns och hur tas barnets bästa tillvara? Informationen i rapporten har samlats in genom EMN:s så kallade Ad hoc-frågor och omfattar 25 EMN-länder och Norge. 

Barn som kommer tillsammans med en eller två föräldrar är den absolut största gruppen barn som kommer till EU och söker asyl. Efter den så kallade migrationskrisen 2015–2016 var det mycket fokus på ensamkommande barn i Sverige och flera andra EMN-länder. Nu finns det ett behov att samla mer kunskap om barn i familj, som också kan medföra andra utmaningar inom asylprocessen. Det kan t.ex. finnas intressekonflikter mellan barn och föräldrar. Att fånga upp barns egna asylskäl i förhållande till föräldrarnas kan också vara en särskild utmaning.

Kartläggningen visar bl.a. att samtliga EMN-länder och Norge har regelverk eller rutiner som möjliggör att dessa barn hörs. Det finns dock stor variation när det gäller själva ansökan. I vissa länder kan barnet själv ansöka, i andra måste föräldern göra det och i ytterligare några kan en separat ansökan inte göras för barnet.

Barnets ålder och mognad bestämmer ofta om det sker en muntlig utredning. Flera länder kallar till muntlig utredning från en viss ålder. I vissa länder, som i Sverige, krävs förälders medgivande för att barnet ska höras muntligen. I andra måste föräldern vara med. Kortrapporten har också tittat på vilka förfaranden som finns för att ”barnsäkra” processerna. Flera länder använder t.ex. specialutbildad personal, barnanpassade miljöer (utredningsrum) och har barnanpassad information om asylprocessen.

Intressekonflikter mellan barn och föräldrar kan vara svåra att både upptäcka och hantera. I de flesta länder kan dessa uppmärksammas av olika aktörer som finns runt barnet och föräldrarna, t.ex. mottagningspersonal och lärare. Vanliga sätt att hantera sådana situationer är att föräldrarnas och barnets ansökningar särskiljs, att god man och/eller ett eget offentligt biträde utses för barnet.

Kortrapporten finns att ladda ner på sidan för studier och rapporter 2023.