Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nationell kontaktpunkt

EMN består av 28 nationella kontaktpunkter i varje EU-medlemsstat (utom Danmark) samt Norge. De nationella kontaktpunkterna möts minst 6 gånger per år för att diskutera genomförandet och utvecklingen av arbetet samt utbyta information.

Migrationsverket är sedan 2008 den svenska kontaktpunkten. Inom Migrationsverket ligger ansvaret för EMN på enheten för verksamhetsanalys som tillhör verkets planeringsavdelning.

Det är huvudsakligen tre personer vid Migrationsverket som arbetar med EMN-frågorna; en koordinator och två experter. Förutom att koordinera och genomföra arbetsprogrammet ansvarar de för att etablera och upprätthålla ett nationellt nätverk. Vid behov – exempelvis i samband med framtagande av nationella rapporter, studier eller besvarande av ad hoc-frågor som ställs inom EMN – anlitas ytterligare experter inom och utanför Migrationsverket. Dessutom arbetar olika personer med EMN:s budget, administration och organisation av nationella konferenser samt kommunikation och layout av EMN:s produkter.

Information om hur du når kontaktpunkten och EMN-experterna