Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-studie om säsongsarbetare

EMN-studien Attracting and Protecting Seasonal Workers from third Countries in the EU är nu publicerad. Studien har genomförts i EU-länderna och Storbritannien.

Studien fokuserar på säsongsarbetare som tas emot enligt reglerna för EU:s säsongsanställningsdirektiv. Den beskriver först regelverket och inom vilka branscher säsongsarbetare arbetar samt vilka arbetsvillkoren är. Studien diskuterar också hur deras rättigheter och skyldigheter ser ut och tillvaratas, om exploatering förekommer och hur arbetstagare och arbetsgivare informeras om säsongsarbete. Den tar även upp vilka åtgärder som eventuellt finns på plats för att attrahera säsongsarbetare att komma och hur Covid-19-situationen påverkat mottagandet av säsongarbetare. Slutligen diskuterar rapporten goda exempel och utmaningar inom området.

Säsongsanställningsdirektivet implementerades i Sverige 2018 och det finns än så länge begränsade erfarenheter av reglerna och lite statistik. Säsongsarbetare enligt direktivets regler har framför allt kommit från Ukraina och arbetat inom skogsnäringen. Bärplockare har både före och efter 2018 varit den ojämförligt största gruppen säsongsarbetare i Sverige. På grund av anställningsvillkoren där dessa i normalfallet är anställda av utländska bemanningsföretag omfattas de dock inte av säsongsanställningsdirektivet. Bärplockarna har nästan uteslutande kommit från Thailand. Utöver den reglerade plockningen av vilda bär kommer många så kallade ”friplockare” som inte är anställda utan säljer sina bär till bäruppköpare. Debatten i media har dominerats av förhållandena för bärplockare. Migrationsverket har under senare år infört fler kontrollåtgärder inom tillståndsprocessen för bärplockare och kraven på arbetsgivare har skärpts. På grund av Covid-19 pandemin kom mycket få säsongsarbetare till Sverige 2020 i jämförelse med tidigare år. Säsongsarbetare har dock varit en grupp som har undantagits från det allmänna inreseförbud som infördes under våren 2020.

Förutom de nationella rapporterna finns studien också publicerad som en EU-komparativ syntesrapport där man kan se likheter och skillnader länderna emellan. Syntesrapporten visar bland annat att majoriteten av säsongsarbetare i EU-länderna, till skillnad från i Sverige, tas emot enligt säsongsanställningsdirektivet. Ukraina dock överlag är det största ursprungslandet precis som i Sverige. Vissa EU-länder har emellertid inga säsongsarbetare från tredje land och det finns därutöver många skillnader på området EU-länderna emellan.

Rapporterna finns att ladda ner på sidan för studier och rapporter 2020