Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2017

Den 12 maj 2017 arrangerade EMN:s svenska kontaktpunkt tillsammans med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”.

Närbild på personer på scenen
Bild på personer på scenen

Presentationerna som hölls på konferensen finns att ladda ner längst ner på den här sidan.

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN genomförde under 2016 – "Family Reunification of third-country nationals in the EU: National Practices". Anhöriginvandringen till Sverige, Danmark och Norge studeras också i ett forskningsprojekt hos Delmi under 2017. I fokus för det projektet står de policyförändringar som ägt rum i Skandinavien under de senaste 15–20 åren. Hur, varför och med vilka konsekvenser försöker stater reglera invandringen av familjemedlemmar? Rapporten från Delmi beräknas utkomma hösten 2017.

Syftet med konferensen var att ge en inblick hur familjeåterförening fungerar i ett svenskt och europeiskt perspektiv och att samla företrädare från till exempel forskning, politiken, myndigheter och frivilligorganisationer som är verksamma inom området till ett utbyte av erfarenheter och kunskap.

Konferensen introducerades av Veronika Lindstrand Kant från Migrationsverket. Hon talade bland annat om vilka utmaningar verket har inom området (t.ex. långa väntetider för sökande, många öppna ärenden) och vad som görs för att utveckla och förbättra situationen för sökande.

Dagens första panel var på temat ”Family reunification in the European and Nordic perspective”. Kristof Tamas, kanslichef på Delmi, visade bland annat att familjeåterförening (och familjebildning) är ett av de viktigaste skälen till migrationen till EU, Europa och globalt. Cecilia Wikström, svensk ledamot i Europaparlamentet, hade tyvärr blivit tvingad att ställa in sitt anförande vid konferensen och medverkade istället genom ett förinspelat videoinslag. Hon fokuserade på aktuella lagförslag om vidareutvecklingen av det Gemensamma Europeiska Asylsystemet (GEAS) från EU-kommissionen som just nu behandlas i Parlamentet och vikten av stärka rätten till familjeliv. Panelens avslutande talare var Nataliya Nikolova från EMN:s tjänsteleverantör ICF. Hon presenterade resultat och slutsatser av EMN-studien. Presentationen visade en del skillnader och likheter mellan medlemsstaterna vad gäller krav för anhöriginvandring, t.ex. försörjningskrav och krav på bostad och språkkunskaper.

Efter pausen var det dags för dagens andra panel, ”EMN country case studies on family reunification in Europe”. Laura Seiffert (Nederländerna), Jonas Hols (Sverige) och Nermina Komaric (Kroatien) presenterade respektive lands nationella bidrag till EMN-studien om familjeåterförening. Panelen visade hur olika de nationella regelverken ser ut. Nermina Komaric berättade också mer brett om Kroatien som migrationsland, bland annat om emigration från landet i ett historiskt perspektiv och den kroatiska diasporan inte minst i Sverige.

Bo Johansson från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Sweref) var den förste talaren i panelen ”Family reunification – practical experiences” som tog vid efter lunchen. Han beskrev till exempel de svårigheter som sökande konfronteras med, inte minst efter införandet av den tillfälliga lagen. Nina Piquer från Svenska Röda Korset talade sedan på temat ”Restoring Family Links” som är en av organisationens centrala uppgifter. Röda korset hjälper migranter att hitta familjemedlemmar som de kan ha separerats från på grund av krig, konflikter eller under flykten. Svenska utlandsmyndigheter spelar en viktig roll i arbetet med att ta emot och hantera ansökningar för familjeåterförening. Om detta berättade Peter Holgersson från Migrationsverket, och bland annat om hur generalkonsulatet i Istanbul påverkades av det stora antalet syriska sökande under 2014 och 2015. Tillsammans med Lena M Eriksson från Migrationsverket talade Peter Holgersson sedan om projeket ”Analysera rätt – för en ökad kvalitet i tillståndsprövning” som bedrivs hos Migrationsverket. Projektet ska ta fram, testa och införa en metod för att systematiskt mäta och följa upp den rättsliga kvaliteten i prövningen av bland annat ärenden om familjeåterförening.

Jonas Hols och moderatorn Bernd Parusel från EMN Sverige sammanfattade sedan intrycken från konferensen och betonade vikten av en fortsatt dialog om familjeåterförening mellan olika aktörer och länder, inklusive utbyte av praktiska erfarenheter.

Bland de cirka 120 deltagarna fanns företrädare för olika svenska myndigheter, departement, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer samt nationella EMN-kontaktpunkter och olika organisationer från andra EU-länder.

Konferensprogrammet Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.