Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2015

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market

Nationell rapport

Studien kartlägger och diskuterar regelverk och politiska åtgärder kring hur olika grupper av nyanlända integreras på arbetsmarknaden i Sverige.

EMN inform

Studien är en jämförbar analys som kartlägger hur olika grupper av nyanlända integreras på arbetsmarknaden i EU:s medlemsstater. 

Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries to the EU

Nationell rapport

En överblick över bristyrken i EU:s medlemsstater och behovet av arbetskraftsinvandring.

Syntesrapport

En åldrande befolkning och snabb teknisk utvekling förväntas skapa stora utmaningar på arbetsmarknaden för EU:s medlemsstater framöver. Studien undersöker hur medlemsländerna tillämpar arbetskraftsinvandring för att motverka bristyrken.

Dissemination of information on voluntary return: How to reach irregular migrants not in contact with the authorities

Nationell rapport

En inblick i hur irreguljära migranter i Sverige informeras om frivilligt återvändande.

Syntesrapport

Informationsspridning är en nyckelfaktor för effektivt frivilligt återvändande och gör det möjligt för människor att göra ett välgrundat val om sin framtid.

Migrants’ movements through the Mediterranean

EMN inform

Det normala flödet och mottagandet av människor har förändrats på grund av det stora antal människor som vill komma in i EU.

Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway

EMN inform

Studien syftar till att ge uppdaterad och jämförbar data om antalet och skyddsbehovet för ensamkommande barn som kommer till EU.

Challenges and good practices in the return and reintegration of irregular migrants to Western Africa

EMN inform

Studien ger en inblick i hur EU:s medlemsstater anpassa sina program för att stödja återvändande till västra Afrika.