Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Publicerade studier och rapporter 2014

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies

Nationell rapport

Den svenska utlänningslagen ger två former av tvångsåtgärder i migrationsprocessen: förvar och uppsikt.

Syntesrapport

Studien syftar till att identifiera likheter och skillnader när det gäller användningen av förvar och alternativ till förvar i EU:s medlemsstater.

EMN inform

​Studien summerar de viktigaste resultaten från EMN:s jämförande rapport på samma ämne.Good practices in the return and reintegration of irregular migrants

Nationell rapport

Denna studie handlar om två typer av återvändande för irreguljära migranter: inreseförbud och återtagandeavtal.

Syntesrapport

Studien undersöker likheter och skillnader mellan medlemsstaternas rättsliga ramverk gällande återvändande av irreguljära migranter.

Policies, practices and data on unaccompanied minors

Nationell rapport

​Studien är en fokusstudie som följer upp 2009 års stuide på samma ämne.

Syntesrapport

En sammanställning av de förändringar som skett i medlemsstaterna gällande ensamkommande barn sedan 2009.

Organisation of reception facilities

Syntesrapport

Studien undersöker likheter och skillnader i organisationen av mottagandet mellan medlemsstaterna.

EMN inform

Syftet med studien är att belysa goda exempel och befintliga metoder för att möjliggöra ett flexibelt och effektivt mottagande, samtidigt som kvaliteten på mottagandet kvarstår.

Migrant access to social security and healthcare

Syntesrapport

Studien beskriver de europeiska och nationella bestämmelser som ger rätt till social trygghet och sjukvård för tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna.

EMN inform

En sammanfattning av de europeiska och nationella bestämmelser som ger rätt till social trygghet och sjukvård för tredjelandsmedborgare i EU:s medlemsstater.

Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures

Syntesrapport

Syftet med studien är att undersöka om, och hur, potentiella offer för människohandel upptäcks och identifieras i medlemsstaterna.

EMN inform

Människohandel är erkänt som "slaveri i vår tid", och är nligt artikel 5 (3) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - en allvarlig form av brottslighet.