Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Seminarium 2019

“Attracting start-ups and innovative entrepreneurs from outside the EU – a key in Sweden’s high skill ecosystems” var temat för ett seminarium som EMN Sverige arrangerade i Stockholm den 25 november 2019.

Bild från konferensen

Frågestund med seminariets presentatörer.

Bild från konferensen.

Paneldiskussionen engagerade publiken som kom med många frågor.

Sverige och inte minst Stockholm har blivit känt globalt för sin livskraftiga startupscen. Många olika aktörer, både privata och offentliga, underhåller och stödjer det svenska ekosystemet för startups. Flera ”unicorns” har sitt ursprung i Stockholms startupmiljö. Däremot finns det lite information om hur och i vilken utsträckning tredjelandsmedborgare initialt kommer till Sverige som startup-grundare eller innovativa entreprenörer, det visar en ny svensk studie från EMN som presenterades under seminariet. Sverige har visserligen en lagstiftning som gör det möjligt för egenföretagare att komma hit, men det är en liten grupp sökande och enligt Migrationsverkets bedömning kommer inga startupföretagare den vägen. Till skillnad från flera andra EU-länder har Sverige inte heller någon särskilt anpassad lagstiftning för att ta emot startupföretagare. Det mesta tyder på att startupföretagare från länder utanför EU är verksamma i Sverige, men att de initialt kommit hit genom andra vägar, till exempel som arbetstagare eller kanske framför allt som internationella studenter.

Rapporten: Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU – Country Report Sweden

Presentation: How much do we really know about third-country nationals that come to Sweden as start-up founders? Jonas Hols, EMN Sverige/MigrationsverketPDF

Den svenska rapporten ingår i en pågående EMN-studie som görs i alla medlemsländer och i Norge. Den kommer senare att publiceras som en EU-komparativ studie, en så kallad syntesrapport.

Seminariet den 25 november öppnades av Carl Rosén, avdelningschef på Näringsdepartementet, som framhöll vikten av att locka startupföretagare och innovativa entreprenörer till Sverige.

På seminariet presenterades även Nederländernas rapport och de preliminära slutsatserna från den EU-komparativa studien. Dagen avslutades med en paneldiskussion med företrädare från regeringskansliet, näringsliv och universitet.

Europeisk utblick

Den EU-komparativa studien jämför framförallt lagstiftning och praxis i 25 olika medlemsländer under perioden 2014–2018. Studien tittar även på om och i så fall hur länderna arbetar med att attrahera dessa företagare och skapa förutsättningar för att de ska stanna kvar. De finns ingen specifik EU-lagstiftning för att ta emot och attrahera startupföretagare från tredjeländer, men EU arbetar för att locka till sig dessa företagare som en del av andra övergripande politikområden. Att attrahera startupföretagare är en politisk prioritering i mer än hälften av medlemsländerna. Bakomliggande syften är bland annat att öka kompetenstillförseln, skapa arbetstillfällen och stärka innovationskraften.

Tretton medlemsländer har ett speciellt regelverk för att ge uppehållstillstånd för startupföretagare från tredje land. Utvecklingen mot att skapa ett speciellt regelverk för dessa företagare har varit stark under de senaste åren och nästan alla medlemsländer som har ett skräddarsytt program har lanserat detta efter 2016. Undantagen är Storbritannien, Irland, Spanien, Italien och Nederländerna som var först ut. Några länder har också särskilda regler för arbetstillstånd på startupföretag. Kraven som ställs för att komma ifråga för uppehållstillstånd som startupföretagare varierar ganska mycket länderna emellan. Gemensamt är dock att det ska röra en innovativ verksamhet, vara en skalbar affärsidé och vara värdeskapande för ekonomin i det mottagande landet.

Flera av länderna som har speciell lagstiftning arbetar aktivt med att attrahera startupföretagare, till exempel genom att skapa ett varumärke (”brand”) för landet. Eftersom majoriteten av länderna infört den speciella lagstiftningen relativt nyligen är erfarenheterna begränsade. De flesta menar dock att den har bidragit till att attrahera startupföretagare till landet.

Presentation: EMN Study on Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU, Preliminary findings – November 2019, Veronika Vasileva, EMN:s tjänsteleverantör ICFPDF

Erfarenheter från Nederländerna

Nederländerna införde ett särskilt program för startupföretagare 2015 och arbetar aktivt med att marknadsföra landet som en attraktiv destination för startups. Det finns ett starkt ekosystem för startups i landet som utöver Amsterdam och Haag har hubbar i flera andra städer. Startupföretagare från Indien, USA, Iran, Ryssland och Nigeria var de som framför allt beviljades tillstånd under 2018. Prövningen av ärendena görs av nederländska migrationsmyndigheter med bistånd från Netherlands Enterprise Agency. Uppehållstillståndet utfärdas inledningsvis med ett års giltighetstid. Handläggningstiden är för närvarande sju veckor.

Presentation: Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the Netherlands, Maren Stegink, EMN Nederländerna/Immigration and Naturalisation ServicePDF

Är Sverige tillräckligt attraktivt?

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med företrädare från Näringsdepartementet, KTH Innovation (Kungliga Tekniska Högskolan), Skåne Startups, Future Place Leadership och Svenskt Näringsliv, och med frågor från publiken. Diskussionen berörde bland annat frågan om det finns ett behov av en särskild lagstiftning för att ta emot startupföretagare i Sverige. Uppfattningarna varierade där. Panelen var emellertid ense om att det svenska ekosystemet för startups sannolikt är det som utövar störst dragningskraft. Flera menade vidare att Sverige behöver se mer till helheten i arbetet med att skapa ett attraktivt klimat för att locka startupföretagare, till exempel genom utökat samarbete mellan olika aktörer som Migrationsverket, andra myndigheter, universitetens innovationsverksamheter, näringslivet och lokala aktörer. En aspekt som inte sällan glöms bort är behovet att bidra till att skapa bra förutsättningar för medföljande/familjer till företagare som kommer hit. Företagarnas vilja och förmåga att stanna kvar i landet beror inte sällan på många fler skäl än de som är strikt förknippade med företagets verksamhet.

Inbjudan och program: “Attracting start-ups and innovative entrepreneurs from outside the EU – a key in Sweden’s high skill ecosystems”, Stockholm 25 November 2019PDF