Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Policyrapport för Sverige 2011

Den svenska kontaktpunkten för EMN har nu färdigställt EMN:s policyrapport 2011. Rapporten beskriver väsentliga utvecklingar inom policyområdena migration och asyl i Sverige under 2011. Rapporten innehåller också kortfattad statistik.
Policyrapporten är en av de centrala produkterna som EMN-kontaktpunkterna tillhandahåller varje år sedan 2003. Policyområden som täcks är legal invandring och integration, irreguljär migration och återvändande, gränskontroll, internationellt skydd och asyl, ensamkommande barn och andra utsatta grupper samt EU:s "global approach to migration". Utöver nationella utvecklingar, såsom ny lagstiftning eller förändrad praxis inom dessa områden, innehåller rapporten också information om hur EU-direktiv och förordningar har implementerats i svensk lag. Ytterligare ett syfte med rapporten är att den följer upp vad medlemsstaterna gör för att omsätta Stockholmprogrammet som antogs 2009 och medlemsstaternas åtaganden i samband med EU:s migrationspakt om invandring och asyl från 2008. Även några nyckeltal och statistiska trender om invandringen till Sverige 2011 finns med.

Några av huvudpunkterna i rapporten för 2011 är ökningen av antalet ensamkommande barn i Sverige, konsekvenserna av lagstiftningen om arbetskraftinvandring som trädde i kraft i slutet av 2008, samt förändringar gällande inresa och uppehåll för internationella studenter i Sverige.

Rapporten riktar sig till EU-kommissionen som behöver kunskap om händelser på nationell nivå i medlemsstaterna för att vidareutveckla gemensamma europeiska strategier, men också till allmänheten som kan använda rapporten för att informera sig om de viktigaste trenderna och utvecklingarna i Sverige under året som gått. Rapporten publiceras på engelska.