Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny studie om arbetskraftsinvandring

EMN Sverige har publicerat en ny nationell studie om invandring av högkvalificerad arbetskraft till Sverige.

Studien är det svenska bidraget till den jämförande EMN-studien "Attracting highly qualified and qualified third-country nationals". Syftet med studien är att undersöka om (och med vilka strategier) EU-medlemsstaterna försöker attrahera högutbildade arbetstagare från tredjeland.

Den svenska studien visar att Sverige har ett öppet, liberalt och behovsstyrt system för arbetskraftsinvandring från tredjeland. Arbetskraftsinvandringen styrs utifrån arbetsgivarnas behov utan att sätta några kvantitativa eller kvalitativa gränser. Systemet är på så sätt öppet för både högkvalificerade och kvalificerade arbetstagare samt arbetstagare med lägre kvalifikationsnivåer.

Statistiken som redovisas och diskuteras i studien visar att arbetskraftsinvandringen till Sverige har ökat mellan 2008, då den nuvarande ordningen infördes, och 2012. Under 2008 beviljades 14 259 tredjelandsmedborgare ett arbetstillstånd i Sverige (förstagångstillstånd). År 2012 var det 18 520. Inom hela gruppen arbetskraftsinvandrare har också andelen högkvalificerade arbetstagare ökat tydligt. Högkvalificerade personer stod för 15 procent av alla arbetstagare som fick ett förstagångstillstånd 2009; 2012 var denna andel 26 procent.

Utöver siffror från Migrationsverkets tillståndsstatistik innehåller studien också statistik från arbetskraftsundersökningen (European Labour Force Survey). Även denna statistik antyder att antalet högkvalificerade arbetstagare från tredjeland har ökat i Sverige.

Studien tar också upp frågor rörande utnyttjande av arbetstagare från tredjeland och lönedumpning. Slutsatsen som dras är att Sveriges öppna och behovsstyrda system bör bibehållas, men att regelverket bör justeras för att förebygga och förhindra fusk och utnyttjande.