Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny fokusstudie om människohandel

EMN Sverige har nu publicerat den tredje fokusstudien för 2013 som handlar om identifiering av offer för människohandel.

Studien "Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures" belyser Migrationsverkets och polisens arbete med att upptäcka och identifiera offer för människohandel inom asyl- och återvändandeprocesserna.

På Migrationsverket upptäcks de flesta offer för människohandel inom verksamhetsområdena asylprövning och mottagning. I de flesta fall handlar det om människohandel för sexuella ändamål. Men andra ändamål, exempelvis tvångsarbete eller organhandel, förekommer också. Verksamhetsområdena asylprövning, mottagning, och besök, bosättning och medborgarskap har var sin samordnare för traffickingfrågor. Personal som misstänker att en sökande de möter kan vara ett offer för människohandel kan kontakta samordnarna för råd och stöd. Dessutom ska alla fall av misstänkt människohandel rapporteras till samordnarna som i sin tur samverkar med externa aktörer, t.ex. polisen och sociala myndigheter.

Migrationsverkets handbok i migrationsärenden innehåller ett kapitel om människohandel där de interna rutinerna kring människohandel beskrivs mer detaljerat. Mot bakgrunden att många offer för människohandel inte öppet berättar om det, och att det därför kan vara mycket svårt att veta om en person har varit utsatt för brottet, innehåller handboken bland annat en rad indikatorer som personalen ska vara uppmärksamma på när de möter sökande. En slutsats som dras i studien är att erfarenhet, engagemang och kunskap om människohandel är viktiga för att Migrationsverkets personal ska kunna upptäcka och skydda offer för människohandel. Behovet av utbildning om trafficking anses vara stort — inte minst när många nya asylsökande anländer till Sverige och ny personal rekryteras för att hantera ärendena.

En annan fråga som behandlas i studien är vilka former av skydd som offer för människohandel kan få i Sverige. Personer som är beredda att samarbeta med polis och/eller åklagare i samband med en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål kan få ett tidsbegränsad uppehållstillstånd för bevispersoner (5 kap. 15 § utlänningslag). I vissa fall, beroende av individens konkreta situation, kan trafficking också anses vara en grund för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslag). Även andra typer av tillstånd kan vara aktuella, beroende på omständigheterna i det individuella fallet.

Klicka här för att komma till rapporten.PDF