Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-studie om integration

EU-medlemsstaterna plus Norge har genomfört en studie på
temat ”Labour market integration of third-country nationals in the EU Member States.”

Integration är ett politiskt prioriterat ämne. Antalet utrikesfödda har ökat sen EMN sist publicerade en studie om integration år 2015. Enligt en OECD rapport är Sverige ett av de länder med störst andel utrikesfödda. Till skillnad från 2015 fokuserar denna studie inte flyktingar och skyddsbehövande utan tredjelandsmedborgare med rätt att arbeta i Sverige. I Sverige är inte detta en målgrupp eftersom det krävs arbete och tillstånd innan ankomst till landet. Studien fokuserar istället insatser för att snabbare få in utrikesfödda som inte omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser, på den svenska arbetsmarknaden.

Syftet med studien är att belysa god praxis, uppdatera vad som har hänt på området sen den förra EMN studien år 2015 samt att undersöka hur Sverige ligger till förhållande till EU:s rekommendationer. EU Kommissionen publicerade år 2016 en handlingsplan och Europeiska Unionens Råd ett antal slutsatser gällande integration.

Studien visar att Sverige har implementerat EU Kommissionens rekommendationer. En viktig åtgärd är att utrusta de utrikesfödda med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det andra är att skapa mötesplatser eftersom många utrikesfödda saknar det kontaktnät som spelar en stor roll i Sverige samt göra det mer attraktivt för att anställa utrikesfödda genom så kallade subventionerade anställningar. Det finns således ett stort antal insatser på plats och ett stort antal aktörer som är involverade i detta arbete. Samverkan är därför av stor betydelse för att få fler utrikesfödda i arbete liksom uppföljningen vad som är en effektiv insats.

Varje land som deltar i EMN skriver sin egen nationella rapport. EMN sammanställer därefter de olika rapporterna i en jämförande syntesrapport. Den ger en bra överblick över vilka likheter och skillnader som finns inom EU. För en kortfattad sammanställning finns EMN Inform och för de som enbart är intresserade av att få ta del av slutsatserna finns EMN Flash. Samtliga rapporter är skrivna på engelska men i den svenska nationella rapporten finns en sammanfattning på svenska.

Alla rapporter finns att ladda ned här.