Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-studie om ensamkommande barn som ansökt om asyl

EU-medlemsstaterna och Norge har genomfört en studie på temat ” National Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination.”

Studien, som täcker perioden 2014-2017, fokuserar på processen efter det att ett ensamkommande barn har fått ett slutligt beslut på sin ansökan om asyl, vanligen ett beslut om uppehållstillstånd eller ett beslut om utvisning. För ensamkommande som fått uppehållstillstånd undersöker studien därmed till exempel olika integrationsåtgärder (vård, boende, skola, arbetsmarknadsinträde, hälso- och sjukvård). Gällande ensamkommande som fått ett utvisningsbeslut tittar studien närmare på återvändande och reintegreringsstöd. I studien ingår också ensamkommande som avvikit eller försvunnit, eller inte ansökt om asyl och vilka åtgärder myndigheter och andra aktörer har vidtagit för att hantera den frågan.

Under de första åren på 2010-talet tog Sverige emot ett starkt ökande antal ensamkommande barn som sökte asyl. Ökningen kulminerade 2015 då 35 000 ensamkommande ansökte om asyl. Antalet har därefter minskat betydligt. Studien tittar också på vilka utmaningar dessa händelser innebar för Migrationsverket och andra aktörer, den syftar också till att visa goda exempel.

Ensamkommande asylsökande har tonat fram som ett stort ämne i den politiska och offentliga debatten under senare år. Studien beskriver även denna liksom de olika lag- och praxisändringar inom migrationsområdet som skett och som berör ensamkommande barn.

Varje land som deltar i EMN skriver sin egen nationell rapport utifrån en gemensam mall. EMN producerar sedan en jämförande syntesrapport.

Den svenska delstudien samt den jämförande syntesrapporten finns att ladda ner här.
Studien är skriven på engelska men innehåller en sammanfattning på svenska.