Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ny EMN-studie om effekterna av införandet av viseringsfrihet

EU-medlemsstaterna och Norge har genomfört en studie på
temat ” Impact of visa liberalisation on countries of destination.”

Studien är inriktad på länderna Serbien, Montenegro, Före detta jugoslaviska re­publiken Makedonien (FYROM), Bosnien och Hercegovina och Albanien på Västra Balkan samt Moldavien, Georgien och Ukraina inom det Östliga Partnerskapet, som alla blev viseringsfria under perioden 2009-2017. Mer specifikt diskuterar studien om, och i så fall hur, viseringsfriheten har påverkat Sverige inom flera olika områden så som asyl och kategorier av reglerad invandring som arbetstagare och studenter. Vidare tittar den på eventuella effekter på handel och ekonomin som helhet, inklusive turism. Slutligen syftar den till att undersöka negativa sidor som människohandel och smuggling och deras möjliga samband med viseringsfrihet liksom om och i så fall i vilken utsträckning förekomsten av andra brott kan sättas i samband med medborgare i de länder som ingår i studien. Studien berör även den offentliga och politiska debatten på området samt hur Migrationsverket och andra myndigheter har hanterat utmaningar kopplade till införandet av viseringsfrihet.

Resultaten visar bland annat att antalet asylsökande initialt ökat starkt från flera, men inte alla, länderna efter det att viseringsfrihet införts. Påverkan på de kategorier av reglerad invandring som studeras verkar däremot vara begränsad, åtminstone fram tills nu. Resandet mellan Sverige och dessa länder har dock ökat konstant under perioden och fler och fler bor bo hotell och andra kommersiella boenden i Sverige under sin vistelse. När det gäller handelsutvecklingen är det svårare att se trender kopplade till viseringsfriheten. Den begränsade tillgången på relevant statistik inom brottsområdet gör det området svårt att undersöka. Tillgänglig information indikerar dock att till exempel människohandeln från dessa länder inte har ökat efter viseringsfriheten infördes.

Varje land som deltar i EMN skriver sin egen nationella rapport. EMN sammanställer därefter de olika rapporterna i en jämförande syntesrapport. Den ger en bra överblick över vilka likheter och skillnader som finns inom EU. För en kortfattad sammanställning finns EMN Inform och för de som enbart är intresserade av att få ta del av slutsatserna finns EMN Flash. Samtliga rapporter är skrivna på engelska men i den svenska nationella rapporten finns en sammanfattning på svenska.

Alla rapporter finnas att ladda ned här.