Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverksseminarium om arbetskraftsinvandring till Sverige

Den 16 december 2013 höll EMN Sverige ett nationellt nätverksseminarium på temat arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Bernd Parusel presenterade den nationella rapporten ”Attracting highly qualified and qualified third-country nationals”, som visar att den nya strategin för arbetskraftsinvandring i Sverige inte har resulterat i någon dramatisk utveckling i fråga om antalet beviljade arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare. Istället har antalet ökat över tid, från 14 259 förstagångstillstånd under 2008, till 18 520 år 2012. Inom hela gruppen arbetskraftsinvandrare har dock andelen högkvalificerade arbetstagare tydligt ökat. Högkvalificerade personer stod för 15 procent av alla arbetstagare som fick ett förstagångstillstånd 2009. 2012 var denna andel 26 procent. Följaktligen har det öppna systemet, som funnits sedan 2008, haft en positiv inverkan på Sveriges attraktionskraft hos högt kvalificerade och kvalificerade tredjelandsmedborgare.

Thord Ingesson från LO, Karin Ekenger från Svenskt Näringsliv och Alejandro Firpo från Justitiedepartementet kommenterade rapporten. Thord Ingesson menade bland annat att en förklaring till den relativa ökningen av antalet beviljade förstagångstillstånd för högkvalificerade tredjelandsmedborgare har att göra med att Migrationsverket har skärpt villkoren för låglönebranscher som bärplockning, hotell och restauranger. Karin Ekenger uttryckte Svenskt Näringslivs stöd för ett öppet och behovsstyrt system för arbetskraftsinvandring, men menade att kontroller behövs gällande företag som missköter sig. Alejandro Firpo redogjorde för regeringens planer att införa en skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring, och att Migrationsverket under löpande tillståndstid ska ha möjlighet att utföra efterkontroller avseende beviljade arbetstillstånd.

Klicka här för att läsa mer om seminariet (program, powerpointpresentation, artikel i Arbetet).