Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Sverige på Metropolis-konferensen i Tammerfors

Den 9-13 september 2013 hålls den årliga Metropolis-konferensen i Tammerfors, Finland. Årets tema är “The New Mobility: Managing Growth, Security, and Social Justice".
Metropolis är en internationell mötesplats som ska underlätta utbyte av forskningsresultat, politiska strategier och praxis inom områdena migration och asyl mellan forskare, praktiker och politiska beslutsfattare. Temat för konferensen i år är “The New Mobility: Managing Growth, Security, and Social Justice". Bland talarna i plenum finns bland annat Cecilia Malmström, svensk EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, som ska tala om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken sedan 1999.

Utöver föreläsningar och paneldiskussioner i plenum finns det också ett omfattande program för workshops. Den svenska EMN-kontaktpunkten har organiserat en av dessa. Temat är internationell mobilitet av studenter ("Attracting International Students to the European Union - National Experiences and European Policies"). Bakgrunden till workshopen är att EMN genomförde en stor jämförande studie om inresa och vistelse av utländska studenter (tredjelandsstudenter) i EU. Den svenska delrapportenPDF publicerades i November 2012. En övergripande europeisk syntesrapportPDF publicerades av EU-kommissionen i mars 2013, samtidigt som kommissionen också presenterade ett förslag på ett reviderat EU-direktiv om studenter och forskare från tredje land.

På workshopen kommer företrädare för fem EMN-kontaktpunkter (Österrike, Italien, Tyskland, Finland och Lettland) att presentera sina nationella rapporter. Fokus ligger på de olika ländernas insatser för att bli attraktiva för internationella studenter som vill studera i EU. Den italienska EMN-kontaktpunkten har till exempel gjort en stor undersökning för att mäta hur internationella studenter lyckas med sociala kontakter och integration. Tyskland vill å sin sida motivera fler internationella studenter att stanna kvar i landet efter studietiden då de anses vara en viktig resurs på arbetsmarknaden.

En representant från EU-kommissionen presenterar därefter slutsatserna från den europeiska syntesrapporten och berättar vilken inverkan EMN-studien har haft på kommissionens förslag på ett nytt EU-direktiv. I kommissionens utkast på reviderat direktiv föreslås bland annat att tredjelandsstudenternas rätt att arbeta under studietiden utökas. Det föreslås också att tredjelandsstudenter får stanna kvar i EU under en viss period efter studietiden för att söka jobb. Medlemsstaternas migrationsmyndigheter ska tvingas att handlägga studerandeärenden inom en viss tidsgräns.