Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Sverige: konferens på temat ”Att (bara) vänta – en meningsfull tid i mottagningssystemet”

Den 15 oktober 2015 arrangerar EMN Sverige en konferens om asylsökandes väntan på beslut och hur olika aktörer kan bidra till en mer meningsfull sysselsättning i ljuset av de ökande handläggningstiderna och den sammantaget längre vistelsetiden i mottagningssystemet för de sökande.

Sveriges kontaktpunkt för Europeiska Migrationsnätverket (EMN) har som målsättning att konferensen ska bidra till diskussioner kring att höja samhällets förmåga att erbjuda en meningsfull väntan för asylsökande. Den ska också bidra till att utveckla samarbete och insatser från andra aktörer, såväl myndigheter och organisationer som civilsamhället i stort. Konferensen är tänkt att inspirera till nytänkande och utvecklade samarbetsformer, till exempel genom att visa goda exempel och erbjuda en möjlighet till att knyta kontakter mellan olika aktörer. För att uppnå detta har EMN Sverige bjudit in ett brett spektrum av talare och deltagare till konferensen. Företrädare från olika myndigheter inom området kommer att vara med liksom från kommuner, frivilligorganisationer och forskning.

Hur skapar vi en meningsfull väntan?

Konferensen handlar övergripande om hur vi skapar en meningsfull väntan och omfattar följande teman:

Väntan - hur arbetar Migrationsverket med att minska väntetiderna, hur kan väntan på kommunplacering bli kortare för den som fått uppehållstillstånd, vad säger forskningen om situationen för den som väntar, och hur kan den som ska återvända få med sig något meningsfullt från väntetiden?

Riktade integrations- och etableringsinsatser under väntetiden för alla inför kommunplacering – tidiga etableringsinsatser för grupper som haft mycket svårt komma in på arbetsmarknaden, kartläggning av utbildningsbakgrund; godkännande av legitimationer, validering av examina samt resultat från forskning på området.

Mottagningssystemet och civilsamhället – hur en mer aktiv väntan kan skapas, till exempel i samarbete med frivilligorganisationer och andra aktörer.

Ett preliminärt program för konferensen hittar du härPDF.