Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN-studie presenterad i Europaparlamentet

Den 14 november 2016 presenterades EMN:s nya syntesrapport om vidarebosättning i Europaparlamentets utskott för medborgarliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

Utskottet hade kallat till en offentlig utfrågning med anledning av ett förslag till EU-förordning som EU-kommissionen nyss la fram. Förordningen syftar till att inrätta ett gemensamt EU-system för vidarebosättning av flyktingar till EU. Kommissionens förslag behandlas just nu inom utskottet. Europaparlamentets förhandlare är Malin Björk från Vänsterpartiet i Sverige.

I utfrågningen deltog bland annat representanter för FN:s flyktingorgan UNHCR, Internationella Organisationen för Migration (IOM) och International Catholic Migration Commission (ICMC). Dessutom berättade Oskar Ekblad från Migrationsverket om det svenska systemet för vidarebosättning av flyktingar.

Presentation av studien

Utfrågningen började med en presentation av studien om vidarebosättning som EMN publicerade i mitten av november 2016. Bernd Parusel från EMN Sverige gav ett jämförande perspektiv av hur EU-medlemsstaterna arbetar med vidarebosättning och vilka erfarenheter de har gjort. Han konstaterade bland annat att de flesta stater inom EU nu har system för att ta emot kvotflyktingar. Antalet flyktingar som medlemsstaterna har tagit emot har också ökat under senare år. Samtidigt är de flesta vidarebosättningsprogram fortfarande småskaliga.

Olika metoder för vidarebosättning i EU:s medlemsstater

Bernd Parusel berättade även att medlemsstaterna använder olika metoder för att välja ut flyktingar för vidarebosättning. Vissa stater använder till exempel olika nationella kriterier för att prioritera flyktingar med en viss profil medan andra helt förlitar sig på UNHCR. En del länder genomför uttagningsresor till transitländer där flyktingar har fått sin första tillflykt medan andra väljer ut kvotflyktingar genom att gå igenom akter som UNHCR skickar. EMN-studien har också visat att vissa länder har börjat samarbeta med privata aktörer så kallat ”private sponsorship” för att bevilja skydd och ta emot kvotflyktingar. Private sponsorship innebär att privata aktörer eller föreningar står får en stor del av kostnaderna som mottagandet innebär.

Utfrågningen var välbesökt. Förutom ett antal EU-ledamöter från olika länder deltog även företrädare för EU-kommissionen, medlemsstaterna och olika brysselbaserade frivilligorganisationer och tankesmedjor i mötet.

En inspelning av hela utfrågningen finns på Europaparlamentets webbplats >>

Den svenska presentationen av EMN-studienPDF
Agendan för utfrågningenPDF

EMN-syntesrapporten om vidarebosättning, en kortare sammanfattning (EMN Inform) samt den svenska delrapporten >>