Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN på internationella Metropolis-konferensen 2016

Den 24-28 oktober 2016 deltog två experter från EMN Sverige i den årliga Metropolis-konferensen som hölls i Nagoya, Japan. Metropolis-konferensen anses vara en av världens största forum där forskare, politiska beslutsfattare och praktiker möts för att dela med sig av kunskaper om internationell migration. Varje år äger konferensen rum i ett nytt land.

EMN Sverige anordnade en workshop om vidarebosättning. Företrädare för migrationsmyndigheter, departement och Internationella Organisationen för Migration (IOM) presenterade nationella vidarebosättningsprogram i fem europeiska länder: Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Litauen och Sverige. Det visade sig att mottagandet av kvotflyktingar skilde sig tydligt åt mellan dessa länder. Och medan vissa, inte minst Sverige, har genomfört vidarebosättning i många år så har andra, framför allt Litauen, bara nyligen startat sådana program.

Det europeiska perspektivet kompletterades genom en presentation från Kanada och ett bidrag från FN:s flyktingorgan UNHCR. Dawn Edlund, som är biträdande vice-minister för invandring, flyktingar och medborgarskapsfrågor i Kanada, berättade att Kanada kommer att ta emot runt 45,000 kvotflyktingar i år. Hon menade att mottagandet hade brett stöd i befolkningen och att det kom till och med önskemål från kommuner och frivilligorganisationer att får ta emot ännu fler flyktingar, inte minst från Syrien.

Nagoya Congress Centre. Foto: Bernd Parusel, Migrationsverket

Vidarebosättning till Kanada underlättas i många fall av privata sponsorer (såsom föreningar och kyrkliga organisationer) som står för kostnaderna av flyktingmottagandet (”private sponsorship”).

Sist men inte minst berättade Aurvasi Patel, senior vidarebosättningskoordinator på UNHCR i Genève, om hur vidarebosättning kan bidra till att hitta långsiktiga lösningar för flyktingar och det globala behovet av ett ökat antal vidarebosättningsplatser. Hon uppmanade det internationella samfundet att öka sina nationella kvoter för mottagandet av kvotflyktingar. I Sverige har Regeringen nyligen bekräftat att flyktingkvoten ökas till 3 400 personer år 2017, och till 5 000 platser 2018.

Bernd Parusel från EMN Sverige organiserade och modererade workshopen medan Marie Bengtsson presenterade vidarebosättningen till Sverige.

Slutsatser av workshopen

Flera talare menade att det är mycket viktigt att kvotflyktingar får tillräckligt med information om landet som vill ta emot dem innan de åker dit för att inte falska förhoppningar eller frustration ska uppstå. Talarna menade också att befintliga vidarebosättningsprogram måste studeras och utvärderas bättre.

Programmet för den svenska workshopen om vidarebosättningPDF

Presentation från UNHCR, Aurvasi PatelPDF

Andra intressanta delar av koferensen

Utöver workshopen om vidarebosättning deltog EMN Sverige även aktivt i ett par andra workshoper som handlade om integration av nyanlända på arbetsmarknaden. Bernd Parusel berättade om nya initiativ i Sverige för att förbättra integrationen, exempelvis införandet av ”snabbspår” till bristyrken.

Den ungerska EMN-kontaktpunkten anordnade en workshop om statslöshet. En företrädare för byrån för invandring och medborgarskap i Budapest berättade att Ungern under vissa omständigheter beviljar statslösa personer uppehållstillstånd och att det finns en särskild procedur för att undersöka om en utlänning verkligen är statslös.

Andra frågor som diskuterades under konferensen var flyktingsituationen i Mellanöstern och Europa, samband mellan internationell migration och handel, migration och internationellt samarbete i Asien samt migrations- och flyktingpolitiken i Japan, med mera.