Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN Inform om statslöshet i EU

EMN har publicerat en kort sammanställande rapport över hur EU:s medlemsstater och Norge hanterar statslöshet.

EMN Inform är en kort sammanfattande rapport av de huvudsakliga politiskt relevanta resultaten från EMN:s studier eller ad-hoc frågor. Denna rapport undersöker situationen för statslösa personer i EU:s medlemsstater.

Enligt artikel 1 i 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning så avser en ”statslös person” den som inte kan anses, med tillämpning av lagstiftning, vara medborgare i någon stat. 24 EU-medlemsstater har undertecknat konventionen hittills. 19 medlemsstater har dessutom undertecknat 1961 års konvention om begränsning av statslöshet. Enligt UNHCR har nästan 600 000 statslösa personer befunnit sig i EU 2015.

Ingen enhetlighet kring beslutsprocessen

Medlemstaterna har inget gemensamt arbetsätt för att bestämma om en person är statslös. Det finns inte heller en garanti att en person får uppehållstillstånd i det land som erkänt personen som statslös. Endast ett fåtal länder ger uppehållstillstånd till följd av erkännandet. Tillgången till arbetsmarknad, studier, hälso- och sjukvård samt socialt stöd baseras heller inte på om personen är statslös utan på det uppehållstillstånd personen kan få. En statslös person som inte får uppehållstillstånd riskerar därigenom att hamna i ett rättsligt tomrum.

Statslösa barn

Situationen för barn som föds statslösa i en medlemsstat ser något bättre ut, de flesta länder har en utökad möjlighet att bevilja medborgarskap till dessa barn. Tyvärr gäller det inte alltid och endast ett fåtal länder beviljar medborgarskap till de barn som föds på vägen till EU då barnen oftast saknar födelsebevis.

Det finns inga särskilda regler för statslösa barn utan vårdnadshavare som tar hänsyn till den särskilda sårbarheten hos denna grupp. Ansökningar om uppehållstillstånd prövas på samma sätt som en ansökan från en vuxen statslös person. Oftast finns en utsedd person som ska se till att barnet får juridisk hjälp men bevisbördan ligger ändå i slutändan hos barnet.

EMN Inform ger mer information om hur situationen ser ut i de olika medlemsstaternaPDF