Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN diskuterade det gemensamma europeiska asylsystemet

Den 29 november anordnade den franska nationella kontaktpunkten för EMN en nationell nätverkskonferens på temat "Towards a Common European Asylum System: Challenges and Opportunities".
I konferensen, som hölls i Paris, deltog företrädare för olika franska universitet, intresseorganisationer, myndigheter och departement samt EMN-kontaktpunkter från flera medlemsstater. Sveriges EMN-kontaktpunkt bidrog med en presentation om EU-lagstiftningens inverkan på asylsystemet i Sverige.

Talarna tog upp frågan hur långt EU-samarbetet och harmoniseringen av nationella regelverk och praxis kring mottagningen av asylsökande och prövning av ansökningar har kommit och vilka utmaningar som återstår. EU-kommissionen berättade att ett antal direktiv på asylområdet revideras just nu och att ett av "andra generationens direktiv", det så kallade "skyddsgrundsdirektivet" (2011/95/EU), redan har antagits av Rådet och Europaparlamentet. En av de kommande utmaningar är enligt kommissionen att harmoniseringsprocessen ska fortsätta på så sätt att medlemsländerna erkänner asylbeslut som tas av en annan medlemsstats myndighet.
 
Den svenska nationella EMN-kontaktpunkten, som också var representerad bland talarna, berättade om ändringar i det nationella regelverket till följd av EU-lagstiftning men påpekade också att regelverksändringar på asylområdet alltid är en blandning av EU-beslut som implementeras i nationell lagstiftning och inhemska debatter som leder till nya åtgärder. Sverige presenterade även en statistisk analys som visar att medlemsländernas beslut om skydd för asylsökande från specifika ursprungsländer inte skiljer sig i lika stor utsträckning idag jämfört med tidigare år, även om stora nationella skillnader kvarstår. År 2008 varierade andelen asylsökande från Somalia som beviljades skydd mellan 2,8 procent och 100 procent inom EU. I Sverige var andelen somalier som beviljades uppehållstillstånd i första instans 57,8 procent. År 2011 varierade andelen positiva beslut mellan 39,2 procent och 97,6 procent (Sverige: 71,2 procent). De stora nationella skillnader som finns kvar kan delvis vara en förklaring kring varför också antalet nya asylsökande varierar stort mellan länderna i EU. Under perioden januari till augusti 2012 hade 11 medlemsstater ett ökande antal asylsökande, däribland Sverige, medan tre länder hade en minskning och två länder hade stabila nivåer. Åtta medlemsstater tog emot färre än 100 nya asylsökande per månad eller nästan inga alls, medan sju länder registrerade mer än 1000 nya sökande per månad.
 
Även rollen för det nya Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) diskuterades. Robert Visser, EASO:s direktör, berättade att förväntningarna på EASO:s effekt på harmoniseringen av asylsystemen i EU är höga. Myndigheten, som bildades i slutet av 2011, ska bidra med stöd och expertkunskap till medlemsstater som upplever stort tryck på sina nationella system.


Du kan förstora bilden ovan genom att klicka på den.