Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

EMN diskuterade ad hoc-frågor i London

Den 1 februari 2013 samlades företrädare för 11 nationella EMN-kontaktpunkter i London för att diskutera EMN:s system för ad hoc-frågor.
Enligt deltagarna i workshopen är ad hoc-frågorna ett välfungerande och nyttigt verktyg inom EMN. Genom att ställa en sådan fråga kan EMN-kontaktpunkterna och EU-kommissionen snabbt samla in och jämföra information om lagstiftning och praxis samt statistik rörande migration och asyl i andra länder, antingen för att allmänt lära sig mer om den europeiska kontexten eller för att dra konkreta lärdomar för vidareutvecklingen av nationella regelverk och policy. Under 2012 ställde kontaktpunkterna ca 100 ad hoc-frågor till varandra.

På mötet i London konstaterades att instrumentet används främst av politiska beslutsfattare inom departement och myndigheter och att svaren ofta håller god kvalité. Deltagarna i workshopen kom dock fram till att systemet ska utvecklas vidare för att ge ännu större nytta. Bland annat ska sammanställningar av inkommande svar spridas bättre, t ex genom att inkludera överskådlig information om nya ad hoc-frågor i EMN:s återkommande nyhetsbrev (EMN Bulletin) och i nationella nyhetsbrev. På sikt ska även en sökbar databas utvecklas. För att öka medvetenheten om ad hoc-systemet bland politiska beslutsfattare och andra intresserade institutioner ska en informationsbroschyr tas fram. Utöver informationsspridning diskuterades också innehållet i ad hoc-frågorna. Kontaktpunkterna som deltog i mötet menade bl a att frågorna ska vara så konkreta som möjligt, och att svaren ska vara allmänt begripliga och inte för teoretiska.

Förbättringsförslagen som diskuterades i London ska följas upp på ett av de kommande mötena för EMN-kontaktpunkterna i Bryssel.