Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2012

Den 18 april 2012 höll EMN:s svenska nationella kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat Entry and Stay of International Students.

Syftet med konferensen var att samla in information, erfarenheter och synpunkter som behövs för Sveriges nationella EMN-studie på detta tema, och att ge relevanta aktörer på området ett tillfälle till informationsutbyte. Migrationen av internationella studenter belystes utifrån både ett europeiskt och ett nationellt perspektiv.

Konferensen öppnades av Eva Åkesson, rektor för Uppsala Universitet, som betonade vikten av internationaliseringen av högskolevärlden, både gällande inresande och utresande studenter. Många talare berörde sedan införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter 2011 och dess konsekvenser för studenterna och lärosätena samt svårigheter för studenter från tredjeländer i samband med att söka uppehållstillstånd. Även utländska studenters tillgång till arbetsmarknaden och möjligheter att underlätta för inresande studenter att arbeta i Sverige efter examen lyftes fram av olika talare och deltagare i publiken. Tjänstemän och forskare från bland annat EU-kommissionen, Irland och Tyskland redogjorde för policyutvecklingen på EU-nivån och villkoren för internationella studenter i andra europeiska stater vilket gjorde det möjligt för deltagarna att dra jämförelser.
 
Bland deltagarna fanns företrädare för 17 svenska högskolor och universitet, EMN-kontaktpunkter från 18 olika länder samt myndigheter, departement och andra organisationer som är verksamma på området internationella studenter. Bakgrunden till konferensen var att EMN under första halvåret 2012 genomför en studie om lagstiftning och policy kring utländska studenter. Studien ska bland annat beskriva och analysera insatser som syftar till att underlätta invandringen av studenter samt kartlägga samarbeten mellan olika länder rörande studentutbyte. EMN ska också undersöka frågan om medlemsstaterna anser att invandringen av utländska studenter är en form av tillfällig migration eller om den nationella politiken är inriktad på att genom ett bra system för studerandemigration kunna försäkra sig om högutbildad arbetskraft även på längre sikt.


Foto: Marie Bengtsson, Migrationsverket

Foto: Jonas Ahlquist, Migrationsverket